Privacyverklaring

Groen_Blad_Rechts

Een klein deel van jouw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Hierbij gaat het om je naam, adresgegevens en e-mailadres.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Als je bij mij in behandeling bent, dan is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Hiertoe ben ik wettelijk verplicht. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de gevoerde consulten en voorgeschreven supplementen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen indien nodig en uitsluitend na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
  • Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Ook dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg of als anoniem voorbeeld van een onderdeel van een testuitslag.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst is vastgelegd, 20 jaar bewaard.